SUOMEN BRITTIKISSAT - YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen Brittikissat ja sen kotipaikka on Helsinki.2§ Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää brittiläisen kissarodun tuntemusta, arvostusta, kasvatusta ja jalostustoimintaa sekä toimia rodusta kiinnostuneiden yhdyssiteenä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa neuvonta-, tiedotus- ja alaansa liittyvä voittoa tavoittelematonta kustannustoimintaa ja järjestää esittelynäyttelyitä sekä ylläpitää yhteyksiä koti- ja ulkomaisiin kissajärjestöihin.

Toimintansa tukemiseksi yhdistyksellä on oikeus hankkia ja omistaa kiinteätä ja irtainta omaisuutta ja harjoittaa yhdessä toimipaikassa kahvila- ja ravintolaliikettä sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamenttilahjoituksia sekä toimeenpanna asianomaisella luvalla keräyksiä ja arpajaisia.

Yhdistys noudattaa Suomen Kissaliitto ry:n (SRK ry) ja Federation Internationale Feline d'Europe (FIFe) sääntöjä ja rotumäärityksiä.3§ Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen brittiläisestä kissarodusta kiinnostunut henkilö, jonka jäsenyyden hallitus hyväksyy. Jäsenen hyväksymiseksi tarvitaan hallituksen kokouksessa 2/3 äänienemmistö.

Perhejäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, jonka samassa taloudessa asuvan perheen muu jäsen on varsinainen jäsen.

Yhdistyksellä voi olla myös kannattajajäseniä. Kannattajajäsen, joka voi olla myös oikeuskelpoinen yhteisö, ei ole äänioikeutettu.

Yhdistys voi kutsua kunniajäseniä. Kunniajäsenet hyväksyy yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä. Kunniajäsenet ovat vapaat jäsenmaksuista. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta kokouksen pöytäkirjaan.

Äänioikeus on kaikilla 15 vuotta täyttäneillä jäsenillä lukuun ottamatta kannattajajäseniä.

Yhdistyksen vuosittaisten jäsenmaksujen suuruuden erikseen kullekin jäsenryhmälle päättää yhdistyksen syyskokous. Varsinaiset, perhe- ja kannattajajäsenet suorittavat jäsenmaksun kunakin vuonna helmikuun loppuun mennessä.4§ Jäsenen erottaminen

Yhdistyksellä on oikeus erottaa jäsen, joka toiminnallaan tai käyttäytymisellään on huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai laiminlyönyt hänelle jäsenenä kuuluvia velvollisuuksia. Erottamispäätöksen tekee yhdistyksen hallitus, mikäli 2/3 jäsenistä sitä kannattaa. Erottamispäätöksestä ilmoitetaan asianomaiselle kirjallisesti.

Eronneella tai erotetulla ei ole mitään oikeutta yhdistyksen omaisuuteen tai maksujen takaisin saamiseen.


5§ Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syys- eli vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja
3-6 jäsentä sekä kaksi varajäsentä. Hallituksen jäseniksi ja yhdistyksen toimihenkilöiksi valitaan vain yhdistyksen varsinaisia jäseniä tai perhejäseniä. Hallituksen jäsenten toimikausi on 2 vuotta. Ensimmäisen toimintavuoden jälkeen eroamisvuorossa olevat hallituksen jäsenet arvotaan. Erovuorossa olevat voidaan valita uudelleen.

Puheenjohtaja valitaan yhdeksi toimikaudeksi kerrallaan. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä tarvittavat toimihenkilöt. Tarvittaessa toimihenkilöitä voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.6§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus on hallituksen puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla, sihteerillä ja rahastonhoitajalla.7§ Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen kevätkokousta.
 


8§ Kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava kirjallisesti kullekin jäsenelle vähintään 2 viikkoa ennen kokousta.9§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen varsinaisia kokouksia on kaksi vuodessa; syyskokous eli vuosikokous ja kevätkokous. Yhdistyksen syyskokous eli vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä marraskuun loppuun mennessä. Yhdistyksen kevätkokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä huhtikuun loppuun mennessä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii.

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella äänioikeutetulla yksi ääni. Päätökset tehdään, ellei näissä säännöissä toisin määrätä, yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.


10§ Syyskokous eli vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus

6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle

7. valitaan yksi tilintarkastaja ja hänelle yksi varamies


11§ Kevätkokous

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

7. käsitellään muut esityslistassa mainitut asiat12§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.